Cat redirects

Wednesday, Dec 26, 2007

Like notepad :)

hendry@bogrund-17:~$ ssh anyrhine@melkinkari.cs.helsinki.fi 'cat >xyzzy'