H4X0ring a d3b14n b0x3n

Wednesday, Dec 26, 2007

init=/bin/sh

mount -o rw, remount /